Last year, we put out a call to stand in solidarity with our friends in Serbia resisting the construction of Rio Tinto’s planned Lithium mine. Hundreds of you responded, calling on the company to walk away and pull out of the plans that would see forests destroyed, habitats irreversibly damaged and waterways put at risk. In January of this year, the Serbian government revoked permission for mining in the area. But still, Rio Tinto is trying to push ahead with the plans!

We’re asking once again to boost the voices of people in the Jadar Valley, and those of all the species put at risk by this plan, and send a message to the CEO of Rio Tinto! Just fill in the form below to send an email.

(Srpski prevod ispod/ Serbian translation below)

Rio Tinto 2022

Send a message to Rio Tinto’s CEO, in solidarity with all those that make their home in Jadar and Rađevina!

Poštovani gospodine Jakobe Stausholm, generalni direktore Rio Tinto Grupe,

Ponovo Vam pišemo da bismo izrazili zabrinutost zbog Rio Tintovog projekta „Jadar“ u Srbiji. Vaši odgovori i postupci vaše kompanije tokom protekle godine bili su vrlo nezadovoljavajući.

Pišemo Vam da Vas podsetimo da je zaista krajnje vreme da napustite Jadar i Rađevinu. Lokalne zajednice su to jasno saopštile, projekat ne žele meštani okolnih sela, građani Loznice i Krupnja, ne želi ga sama Priroda.

Štaviše, građani Srbije su to jasno i glasno rekli u desetinama sela i gradova širom Srbije. Naučna zajednica je više puta iznela svoje negativno mišljenje. Vlada Srbije je 20. januara 2022. godine saopštila da odbija ovaj projekta poništavanjem Prostornog plana za projekat „Jadar” i ukidanjem svih povezanih postupaka koji su bili u toku. U Srbiji nema nikakve podrške za razvoj ovog rudnika.

Osim što je projekat krajnje nepoželjan od strane građana i vlasti Srbije, još je nepoželjniji od strane mnoštva zajednica divlje flore i faune koje naseljavaju doline reka i vode Jadra i Korenite, brda Rađevina, predeo izuzetnih odlika Tršić-Tronoša, planine Iverak i Cer sa zaštićenim prirodnim područjima. Rudnik ne bi doneo ništa dobro nijednoj od ovih stotina zajednica, njihovom i našem zajedničkom prirodnom okruženju i staništima. 

Niko od nas ne želi da odesa  ovog mesta, našeg zajedničkog doma, da bi tu došlo do uništavanja, da bi doline Jadra i Rađevine postale „žrtvena zona“. Želimo da ostanemo!

Zajednički vas molimo da brzo, potpuno i postujući Prirodu sanirate štetu nastalu istraživanjem i prethodnim radom i da odete.

Ostavite jadarit u zemlji.

Napustite Jadar i Rađevinu.

Sa poštovanjem, 

….napišite svoje ime (zajednica/pripadnost/organizacija)…

šaljem Vam pismo zajedno sa članovima sledećih lokalnih zajednica:

Smuk (Zamenis Longissimus)

Šumska žaba (Rana Dalmatina)

Jova (Alnus spp.)

Zrakoperka Cobitis elongata

Balkan spined loach (Sabaejewia balcanica)

Dvobojni večernjak (Vespertilio sp.)   

Noćna čaplja (Nycticorax nycticorax)

Crna lunja (Milvus migrans)

Crna roda (Ciconia nigra)

Crni detlić (Dryocopus martius)

Keder (Alburnus alburnus)

Patuljasti orao (Hieraaetus pennatus)

Manić (Lota lota)

Kos (Turdus merula)

Mišar (Buteo Buteo)

Ždral (Grus grus)

Velika carska šljuka (Numenius arquata)

Crnovrata muharica (Ficedula Albicollis)

Livadska žaba (Rana Temporaria)

Obična božikovina (Ilex Aquifolium L)

Grab (Carpinus betulus)

Obična čigra (Sterna Hirundo)

Svraka (Pica pica)

Pijor (Phoxinus phoxinus)

Mali slavuj (Luscinia Megarhynchos)

Srednji noćnik (Nyctalus Noctula)

Fazan (Phasianus colchicus)

Pipistrellus Pipistrellus

Prepelica (Coturnix coturnix)

Obični zidni gušter (Podarcis muralis)

Obicna grmušat (Sylvia Communis)

Golub grivnaš (Columba palumbus)

Potočna mrena (Barbus balcanicu)

Podunavski mrmoljak (Triturus dobrogicus)

Myotis Daubentonii

Ribarica (Natrix tessellata)

Bela kanja (Neophron percnopterus)

Lužnjak (Quercus robur)

Pucavac (Rhodeus amarus)

Klen (Squalius cephalus)

Gugutka (Streptopelia decaocto)

Zelembać (Lacerta Viridis)

Zelena krastača (Bufotes viridis)

Barska kornjača (Emys Orbicularis)

Sojka (Garrulus glandarius)

Evropska vidra (Lutra lutra)

Modrovrana (Coracias garrulus)

Poljska ševa (Alauda arvensis)

Osičar (Pernis Apivorus)

Čvorak (Sturnus vulgaris)

Šumska šljuka (Scolopax Rusticola)

Vodeni bik (Botaurus stellaris)

Zlatni šakal (Canis aureus)

Velika bela čaplja (Ardea alba)

Veliki potkovnjak (Rhinolophus Ferrumequinum)

Crni orao (Clanga clanga)

Lisasta guska (Anser albifrons)

Potočna žaba (Rana graeca)

Siva žuna (Picus canus)

Jarebica (Perdix perdix)

Beloglavi sup (Gyps fulvus)

Poljska eja (Circus cyaneus)

Šumska kornjača (Testudo Hermanni)

Vrana (Corvus cornix)

Krstaš (Aquila Heliacal)

Čavka (Corvus monedula)

Belorubi slepi mišić (Pipistrellus kuhlii)

Velika zelena žaba (Rana Ridibunda)

Paklare (Eudontomyzun sp)

Sivi svračak (Lanius minor)

Mali potkovnjak (Rhinolophus Hipposideros)

Orao kliktaš (Aquila Pomarina)

Mala bela čaplja (Egretta garzetta)

Mala čigra (Sterna Albifrons)

Riđi mišar (Buteo rufinus)

Makedonski mrmoljak (Triturus macedonicus)

Pelophylax ridibundus

Mrena Barbus meridionalis

Južni potkovičar (Rhinolophus Euryale)

Srednji detlić (Dendrocopos Medius)

Drozd imelaš (Turdus Viscivorus)

Eja livadarka (Circus pygargus)

Jasen (Fraxinus angustifolia)

Resasti večernjak (Myotis nattereri)

Šumski slepi mišić (Pipistrellus Nathusii)

Vivak (Vanellus vanellus)

Poskok (Vipera Ammodytes)

Vinogradska strnadica (Emberiza Hortulana)

Sivi soko (Falco peregrinus)

Mala zelena žaba (Rana Lessonae)

Topola (Populus spp.)

Crvena čaplja (Ardea purpurea)

Rusi svračak (Lanius Collurio)

Siva vetruška (Falco vespertinus)

Mali drozd (Turdus iliacus)

Gačac (Corvus frugilegus)

Gačasti mišar (Buteo lagopus)

Livadski gušter (Lacerta agilis)

Dugokrili ljiljak (Miniopterus Schreibersii)

Veliki ponoćnjak (Eptesicus serotinus)

Zmijar (Circaetus gallicus)

Smukulja (Coronella austriaca)

Kratkonogi gušter (Ablepharus Kitaibelii)

Drozd pevać (Turdus philomelos)

Pitomi kesten (Castanea Sativa L)

Golub dupljaš (Columba oenas)

Mali vretenar (Zingel streber)

Seoski detlić (Dendrocopos Syriacus)

Javor žestilj (Acer tataricum)

Stepska trepteljka (Anthus campestris)

Grlica (Streptopelia Turtur)

Žutotrbi bukač (Bombina Variegata)

Eja močvarica (Circus aeruginosus)

Ribar (Pandion haliaetus)

Bela roda (Ciconia ciconia)

Divlja mačka (Felis silvestris)

Gluvara (Anas platyrhynchos)

Belorepan (Haliaeetus Albicilla)

Bela vrba (Salix alba) 

Šumska ševa (Lullula Arborea)

… i SVE druge životinje, pečurke i biljke i divlja staništa u Jadru i Rađevini